Biennal

Bases del concurs

20a BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS
Compendi BASES I CONVOCATÒRIA 2021

Amb la 20a BIENNAL DE CERÀMICA D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS, l’Ajuntament d‘Esplugues té el desig i la voluntat de continuar impulsant la presència de la ceràmica a la nostra ciutat.
Les bases reguladores de la concessió d’aquest certamen foren aprovades per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues amb data 9 de març de 2018. Aquesta convocatòria està inclosa específicament entre les línies de subvenció del Pla Estratègic 2020-2024.

1. PARTICIPACIÓ
Podran participar-hi, de forma individual o col·lectiva, els ceramistes de qualsevol país del món.
Les normes i condicions d’aquest concurs s’entenen acceptades pels concursants només pel fet de participar-hi. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització de la Biennal.

2. REQUISITS DE PRESENTACIÓ D’OBRES
Cada participant podrà presentar un màxim de tres obres de nova creació. Cada obra podrà constar d’una o més peces, que es presentaran en conjunt sota un mateix títol.
Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites, realitzades amb materials ceràmics. No s’admetran obres de caràcter industrial o provinents d’altres concursos.
En cap cas no podran excedir els 2 metres lineals en la seva major dimensió ni 1 metre cúbic de volum total.
Les peces presentades a concurs han de poder ser exposades a les sales corresponents i mai no podran ser substituïdes per imatges fixes o en moviment.

3. SOL·LICTUDS I DOCUMENTACIÓ
Les sol·licituds d’inscripció s’hauran de formalitzar en línia a la web dels museus d’Esplugues

La sol·licitud d’inscripció anirà acompanyada del curriculum vitae de l’artista, o artistes, i n’hauran d’incloure la fotografia personal.
Cada sol·licitud anirà acompanyada d’un màxim de 3 fotografies digitals de cadascuna de les obres presentades a concurs. Les fotografies hauran d’haver estat preses sobre fons neutre, en format JPG, amb bona resolució, i amb un màxim de 4 MB. El nom de cada fotografia haurà de coincidir amb el títol de cada obra, numerada per ordre.
Tota la documentació que acompanyi les inscripcions quedarà en propietat de l’Ajuntament d’Esplugues.

4. TERMINI D’INSCRIPCIÓ
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de maig de 2021.

5. COMUNICACIONS AMB LES PERSONES PARTICIPANTS
La totalitat de comunicacions i notificacions a les persones participants seran realitzades mitjançant l’adreça electrònica que hagi estat facilitada per la persona participant, en cas que es tracti de comunicacions individuals. En el cas que les comunicacions s’hagin de fer per a la totalitat de les persones participants, es realitzaran en el lloc web dels museus d’Esplugues

6. SELECCIÓ D’OBRES
D’entre les inscripcions presentades, el Jurat que es designi n’elegirà les admeses a concurs a partir de la documentació remesa. La seva decisió serà inapel·lable, i es notificarà a les persones participants a través de la llista dels seleccionats durant la segona quinzena del mes de juliol en el lloc web dels museus d’Esplugues

7. LLIURAMENT D’OBRES SELECCIONADES
Les obres admeses a concurs s’hauran de lliurar al Museu Can Tinturé, del 16 al 24 de juliol de 2021, de dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h i festius de 10 a 14 h; fora d’aquest termini no s’acceptarà cap peça.
Les obres hauran de portar un embalatge adequat i resistent, de manera que puguin suportar el transport corresponent. L’Ajuntament d’Esplugues no es responsabilitza dels trencaments o desperfectes que s’hagin produït com a conseqüència de transport i lliurament. Les obres trencades quedaran fora de concurs.
A la part exterior de l’embalatge hi haurà de constar:
“20a BIENNAL DE CERÀMICA D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS”.
Les dades postals C. de l’Església, 36, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona (Espanya), la fotografia de l’obra amb el títol i el número d’inscripció assignat.

La totalitat de les despeses derivades de la tramesa i lliurament de les obres admeses, com ara les de transport, duanes, tributs o de qualsevol altra mena, seran a càrrec de les persones participants. L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat no realitzarà cap despesa econòmica ni actuació amb relació a les obres enviades que no sigui la pròpia de la seva recepció a l’adreça indicada.

Una vegada hagin estat degudament lliurades les obres, l’organització d’aquest certamen prendrà totes les mesures de seguretat que estiguin al seu abast per a la millor conservació de les obres.

8. PREMIS
Els premis, patrocinats per les empreses Nestlé España, SA, FIATC Assegurances i Soler i Sauret, SA, tenen les següents dotacions econòmiques:

A. PREMI CIUTAT D’ESPLUGUES dotat amb 4.000 euros
B. PREMI ANGELINA ALÓS dotat amb 3.000 euros
C. PREMI PUJOL I BAUSIS dotat amb 2.000 euros

Els premis estaran subjectes a la retenció fiscal que correspongui segons la legislació vigent en el moment del seu lliurament.
Hi haurà, també, el PREMI DEL PÚBLIC, sense dotació econòmica.
Les persones premiades, inclosa la corresponent al Premi del Públic, podran exposar col·lectivament durant el transcurs de l’any 2022 a la sala d’exposicions de l’Associació de Ceramistes de Catalunya, amb seu a la ciutat de Barcelona.

9. EXPOSICIÓ
Les obres seleccionades seran exposades al Museu Can Tinturé, del 28 d’octubre de 2021 al 16 de gener de 2022, i se n’editarà un catàleg en paper i/o en versió digital.
Les peces que requereixin una gran complexitat de muntatge i/o exposició s’adaptaran a les condicions dels recursos i dels espais disponibles.

10. PREMI DEL PÚBLIC
En el transcurs de l’exposició, el públic visitant podrà votar, d’entre totes les obres seleccionades, la que més li agradi. El dia de la clausura de l’exposició es farà públic el resultat i s’expedirà un diploma acreditatiu de la peça més votada.

11. JURAT
El Jurat que farà la selecció i atorgarà els premis serà nomenat per l’Ajuntament d’Esplugues i estarà compost per persones reconegudes expertes del món de la ceràmica i de l’art en general.

La composició del Jurat es publicarà al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament i en el lloc web dels museus d’Esplugues

El seu veredicte serà inapel·lable. Encara que les obres hagin estat prèviament seleccionades, el Jurat es reserva el dret d’excloure-les de l’exposició, si escau.

12. VEREDICTE I ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat notificarà la decisió del Jurat en un acte públic el dimecres 27 d’octubre de 2021, a la sala d’actes de La Masoveria del Museu de Can Tinturé, i lliurarà els premis a les persones guardonades, o a qui legalment les representi. El dia següent es farà pública la decisió en el web dels museus d’Esplugues

13. DRETS SOBRE LES OBRES ADMESES I LES OBRES PREMIADES
Les obres guardonades amb dotació econòmica restaran en plena propietat de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sense perjudici del respecte als drets d’autor reconeguts a les disposicions legals corresponents.

La participació en aquest certamen porta implícita l’autorització a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per part de la persona autora de les obres admeses, amb relació a:

- La divulgació de l’obra, amb el nom, pseudònim, signe o, si escau, anonimat, segons hagi manifestat al moment de formular la corresponent sol·licitud de participació.
- La comunicació pública de l’obra per qualsevol mitjà adequat per a aquesta finalitat en atenció a la seva naturalesa.
- La reproducció, en qualsevol suport o mitjà, de la imatge de les obres admeses.

Aquesta autorització es realitza a títol gratuït i el seu abast resta circumscrit a les actuacions de promoció, exposició, comunicació i/o publicitat pròpies del certamen, en les seves diferents edicions, o de les activitats museístiques, culturals, de patrimoni cultural o de qualsevol altra índole que organitzi o patrocini l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i els ens que puguin formar el seu sector públic.

14. RETORN DE PECES NO PREMIADES
Les obres no premiades i l’obra premiada pel públic s’hauran de retirar del 24 al 28 de gener de 2022 al mateix lloc de presentació d’obres, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
La retirada de les obres es podrà realitzar per les persones autores o per la persona que disposi de la seva autorització expressa o representació.

Conclòs el termini de retorn de peces, s’entendrà que la persona autora renuncia a l’obra i a la seva retirada. Les obres no retirades passaran a ser de propietat municipal, a tots els efectes legals, sense que la persona autora pugui sol·licitar-ne la devolució ni compensació de cap tipus.


- Les versions completes de les Bases i la Convocatòria 2021 es poden consultar a: https://museus.esplugues.cat/biennal
- Lloc web dels museus d’Esplugues: https://museus.esplugues.cat/biennal
- Tauler municipal: https://www.esplugues.cat/