Oferta públicaForm
Param A SFRM_TIPUS
Param B TIPUS_DSP
Param C TIPUS_DSP_CODI NT230922202737 /

PROMOCIÓ INTERNA I PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL

PROMOCIÓ INTERNA, COMISSIÓ DE SERVEIS I PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Provisió de llocs de treball
DENOMINACIÓ SISTEMA DE PROVISIÓ FASE
Periode de presentació d'intàncies
Inici Final
Director/a del Servei Jurídic de Serveis Generals i Govern Obert Provisió per lliure designació amb accés obert a mobilitat interadministrativa Aprovació provisional de la llista de persones aspirants 10/05/2023 30/05/2023
Director/a de l’Àrea de Drets Civils i Ciutadania Provisió per lliure designació amb accés obert a mobilitat interadministrativa Aprovació provisional de la llista de persones aspirants 10/05/2023 30/05/2023
Designació del cap del cos de la Policia local d’Esplugues de Llobregat (director de la Policia Local). Provisió lloc de treball Aprovació provisional de la llista de persones aspirants 16/03/2023 04/04/2023