Oferta públicaForm
Param A SFRM_TIPUS
Param B TIPUS_DSP
Param C TIPUS_DSP_CODI NT220703134557 /

PROMOCIÓ INTERNA I PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL

PROMOCIÓ INTERNA, COMISSIÓ DE SERVEIS I PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Promocions internes
Comissió de serveis
Provisió de llocs de treball