Oferta públicaForm
Param A SFRM_TIPUS
Param B TIPUS_DSP
Param C TIPUS_DSP_CODI NT221204093630 /

PROMOCIÓ INTERNA I PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL

PROMOCIÓ INTERNA, COMISSIÓ DE SERVEIS I PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Promocions internes
Comissió de serveis
DENOMINACIÓ SISTEMA DE PROVISIÓ FASE
Periode de presentació d'intàncies
Inici Final
Bases i convocatoria del proces selectiu per a la provisio temporal, mitjançant comissió de serveis, del lloc de treball de tecnic-a superior graduat-da/ llicenciat-ada en dret Comissió de Serveis Convocatòria aprovada per Junta de Govern Local 14/07/2022 24/07/2022
Provisió de llocs de treball