Oferta públicaForm
Param A SFRM_TIPUS
Param B TIPUS_DSP
Param C TIPUS_DSP_CODI NT240419110918 /

PROMOCIÓ INTERNA I PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL

PROMOCIÓ INTERNA, COMISSIÓ DE SERVEIS I PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Promocions internes
DENOMINACIÓ SISTEMA DE PROVISIÓ FASE
Periode de presentació d'intàncies
Inici Final
Procediment de selecció pel sistema selectiu de concurs oposició per promoció interna de set places d’Administratiu-va (codi de places 19, 23, 24, 29, 41, 59 i 30), de la plantilla de personal funcionari, de l’escala d’Administració General, subescala Administratiu/va, incloses a l’oferta pública d’ocupació de l´any 2023. Concurs-Oposició Procés en tràmit 10/10/2023 08/11/2023
Procediment de selecció pel sistema selectiu de concurs oposició amb la modalitat d’accés per promoció interna de tres places d’Auxiliar Administratiu/va (Codi de places 383, 384 i 386), de la plantilla de personal funcionari, escala d’Administració General, subescala Auxiliar, incloses a l’oferta pública d’ocupació de 2023. Concurs-Oposició Procés en tràmit 10/10/2023 08/11/2023
Procediment de selecció pel sistema de concurs oposició per promoció interna d’una plaça de Tècnic/a de Gestió (Codi de plaça 374), de la plantilla de personal funcionari, escala d’Administració Especial, subescala tècnic-a de Grau Mitjà. Concurs-Oposició Procés tancat 10/10/2023 08/11/2023
Procediment per a la provisió, pel sistema selectiu de concurs-oposició, i amb la modalitat d’accés per promoció interna, d'una plaça de sotsinspector/a de la policia local, de l’escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, grup C1. concurs-oposició Procés tancat 03/05/2023 30/05/2023
Procediment per a la provisió, pel sistema selectiu de concurs-oposició, i amb la modalitat d’accés per promoció interna, d'una plaça de sergent/a de la policia local, de l’escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, grup C1. concurs oposició Procés en tràmit 03/05/2023 30/05/2023
Procediment per a la provisió, pel sistema selectiu de concurs-oposició, i amb la modalitat d’accés per promoció interna, de 4 places de caporal/a de la policia local, de l’escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, grup C1. concurs-oposició Procés en tràmit 24/04/2023 22/05/2023
Provisió de llocs de treball
DENOMINACIÓ SISTEMA DE PROVISIÓ FASE
Periode de presentació d'intàncies
Inici Final
Director/a del Servei Jurídic de Serveis Generals i Govern Obert Provisió per lliure designació amb accés obert a mobilitat interadministrativa Aprovació provisional de la llista de persones aspirants 10/05/2023 30/05/2023
Director/a de l’Àrea de Drets Civils i Ciutadania Provisió per lliure designació amb accés obert a mobilitat interadministrativa Aprovació provisional de la llista de persones aspirants 10/05/2023 30/05/2023
Designació del cap del cos de la Policia local d’Esplugues de Llobregat (director de la Policia Local). Provisió lloc de treball Aprovació provisional de la llista de persones aspirants 16/03/2023 04/04/2023