Ordenances Fiscals 2019 Ordenances fiscals 2019

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Ordenances fiscals 2019

Núm. 1IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
Núm. 2IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Núm. 3IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Núm. 4IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Núm. 5TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS
Núm. 6TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Núm. 7TAXA PER RETIRADA I CUSTÒDIA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT EN LA VIA PÚBLICA
Núm. 8TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES
Núm. 9TAXA PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURIDICOADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL
Núm. 10TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA
Núm. 11CONTRIBUCIONS ESPECIALS
Núm. 12ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS
ANNEXANNEX A L’ORDENANÇA NÚM. 12: PREUS PÚBLICS
Núm. 13IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
ANNEXANNEX A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13: CATEGORIES VIÀRIES
Núm. 14TAXA PER LA INSTAL.LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA
Núm. 15TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PUBLIQUES MUNICIPALS
Núm. 16TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB TAULES I C CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
Núm. 17TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERES GENERAL
Núm. 18TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE PLAQUES I ALTRES DISTINTIUS AUTORITZATS PER L’AJUNTAMENT
Núm. 19TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’US PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS
Núm. 20TAXA PER ACTUACIONS SINGULARS DE LA POLICIA LOCAL
Núm. 21TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
Núm. 22TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D'EMPRESES O ENTITATS QUE UTILITZEN EL DOMINI PUBLIC PER A PRESTAR ELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS QUE NO AFECTIN LA GENERALITAT DEL VEÏNAT
Núm. 23TAXA PER A LES VISITES A MUSEUS I ALTRES LLOCS O CENTRES ANÀLEGS
Núm. 24TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC DE L’ESPAI MUNICIPAL “LA BARONDA”