El PAC et truca


El PAC et truca

El PAC te responde

El departament d'Atenció a la Ciutadania compta amb un telèfon gratuït de contacte (900 300 082) a on pot informar-se de qualsevol tema relacionat amb el municipi d'Esplugues. Si per algun motiu no és possible contactar amb nosaltres, deixeu a continuació les vostres dades i contactarem amb vosaltres al més aviat possible.

El departamento de Atención a la Ciudadanía dispone de un teléfono gratuito de contacto (900 300 082) donde puede informarse de cualquier tema relacionado con el municipio de Esplugues. Si por algún motivo no le es posible contactar con nosotros, deje a continuación sus datos y contactaremos lo antes posible

Dades del sol·licitant
Datos del solicitante

De conformitat amb el que s'estableix en l'Article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'informem que les seves dades seran tractades per l´Ajuntament d`Esplugues amb NIF P0807600B i amb direcció Plaça de Santa Magdalena, 5, 6, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, amb la finalitat de gestionar la relació, prestació i/o lliurament de productes o serveis, la gestió de cobraments i pagaments conseqüència d'aquests i mantenir-vos informats. Aquest tractament està legitimat pel seu consentiment exprés.

Així mateix, l'informem que té dret a accedir a les seves dades personals; sol·licitar la rectificació de les dades inexactes; sol·licitar la seva supressió; oposar-se o limitar el tractament; o sol·licitar la portabilitat de les seves dades. Per a poder exercir aquests drets pot posar-se en contacte per escrit adjuntant una còpia del seu DNI o documentació que l'identifiqui en la següent adreça de correu electrònic a dpd@esplugues.cat. Així mateix, tindran dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades