Informació del projecte

Ves al contingut. | Salta a la navegacióCodi del projecte: 2022.9AE
Ámbit:

Contingut del projecte a la fase de Consulta pública prèvia

Denominació inicial del projecte:
Ordenança de Transparència i Administració Digital
Descripció del projecte:


Antecedents

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat té vigent una Ordenança d’Administració Electrònica aprovada pel Ple en sessió de data 6 d’abril de 2011, i publicada al BOP en data 30 de juny del mateix any. Aquesta ordenança va ser modificada publicant-se al BOP de 19 d’abril de 2013 i al DOGC de 23 d’abril del mateix any.

En data posterior a la seva entrada en vigor es van publicar i han entat en vigor les normes següents:

a) En relació a transparència, accés a la informació i bon govern:
- Llei 19/2013, de 19 de novembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, del Parlament de Catalunya.
- Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública que desenvolupa els títols I i II i dels capítols I, II i III del títol III de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

b) En relació al règim jurídic i al procediment administratiu comú:
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'Actuació i Funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

A la vista de la normativa exposada es promou una iniciativa normativa consistent en l’elaboració de l’Ordenança de Transparència i Administració Digital de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per consolidar l’administració digital al municipi i, a l’hora, donar un millor compliment a la participació de la ciutadania en els debats públics, que l’Ajuntament ha de promoure de forma activa, tot fent ús de les diferents tecnologies disponibles. A aquests efectes, l’Ordenança incorporarà l’habilitació per a l’ús de tecnologies de xarxa social i la creació de comunitats virtuals, entre d’altres, per tal de promoure la cooperació i la col·laboració entre el sector públic i els diferents agents socials.

Així mateix, l’ordenança permetrà dotar-se d'una norma pròpia que concreti com s'apliquen aquestes normes a l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i consolidar la transparència i l’administració digital, tot reforçant els drets de la ciutadania en un context de seguretat jurídica, eficiència administrativa i innovació pública.

Aquesta iniciativa normativa seguirà el model d’Ordenança-tipus de Transparència de Administració Digital de LOCALRET del 2021.

Situació actual

Treballs previs a la redacció i formulació de l’Ordenança.
Realitzades reunions de coordinació dels diferents serveis municipals.
Impuls de les actuacions pendent d’altres actuacions municipals en matèria d’innovació i actualització de determinats recursos i solucions informàtiques.

Previsió

S’impulsen per la Comissió d’Estudis els treballs de redacció del text de l’ordenança per a la seva aprovació provisional pel Ple de desembre de 2022.

Inici de publicació: 11/14/2022
Final de publicació: 04/12/2022

Documentació:
Text de la proposta:
Esborrany ordenanca_transparencia_administracio_electronica_2021_LOCALRET.pdf
Esborrany ordenança transparencia i administracio digital 14.11.2022 AJUNTAMENT ESPLUGUES.docx
Memòria:
Altres documents:
Ordenança administracio electronica 2011.pdf
Observacions: Participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes amb rang de reglament (article 133 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
Consulta prèvia a la redacció del text de l'ordenança durant un termini de 20 dies hàbils.