Certificats Empadronament


Sol·licitud de certificat d'empadronament

Solicitud de certificado de empadronamiento

Per mitjà d'aquest formulari podeu fer la petició d'un certificat d'empadronament que serà enviat per correu certificat al vostre domicili. Si disposeu de certificat digital, el podeu descarregar des de la Seu Electrònica.

Mediante este formulario podrá realizar la petición de un certificado de empadronamiento que será enviado por correo certificado a su domicilio. Si dispone de certificado electrónico, lo podrá descargar desde la Sede Electrónica

Dades del sol·licitant
Datos del solicitante

Adreça / Dirección *

Via Vía
Heu d'indicar el carrer!

L’informem que les seves dades seran tractades per gestionar la seva sol·licitud. El Responsable del Tractament de les Dades és l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Les seves dades no seran comunicades a tercers. Per a més informació pot consultar la política de privacitat a www.esplugues.cat.

Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades pot adreçar un escrit dirigit al Punt d’Atenció Ciutadana (PAC) de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues Llobregat o bé a través del Portal de la Ciutadania.

Le informamos que sus datos serán tratados para gestionar su solicitud. El responsable del Tratamiento de los datos es el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat. Sus datos no serán comunicados a terceros. Para mas información puede consultar la política de privacidad en www.esplugues.cat.

Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresion, oposición, portabilidad y limitación de los datos puede dirigir un escrito en el puntos de Atención a la Ciudadanía (PAC) del Ayuntamiento de Esplugues, Plaça de Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950), Esplugues de Llobregat, o bien a través del Portal de la Ciudadanía.