Informació del projecte

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Participació pública en projectes normatius

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que els òrgans encarregats de tramitar el procediment administratiu, per facilitar la participació ciutadana, han de publicar la iniciació de la tramitació, la versió inicial del projecte normatiu i la documentació complementària que l'acompanya, i han de donar-hi informació sobre l'estat de tramitació. Estableix així mateix que les persones poden trametre llurs propostes i suggeriments abans del tràmit d'audiència i informació pública. Aquest àmbit de participació ciutadana s'estableix sens perjudici dels tràmits d'audiència i d'informació pública determinats per la legislació de règim jurídic i de procediment administratiu i la legislació de règim local.Consulta pública prèvia

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte recavar l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions abans de l'elaboració del projecte normatiu.
Audiència i informació pública

El tràmit d'audiència i informació pública té per objecte recavar l'opinió de les persones titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o mitjançant les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats. Es necessari disposar d'un certificat electrònic.