Número/Ordre

8/22

Acta de

Acords de Ple

Data

09/28/2022

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta número 7/22, corresponent a la sessió ordinària de data 20 de juliol de 2022.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Dictamen que proposa l’aprovació provisional del Pla especial d’equipaments de l’Escola de Formació Professional al carrer Laureà Miró, número 1-5 i el carrer Caquis, número 2-10, promogut per Asesoría Techsales SL.

4. Dictamen que proposa l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la implantació i gestió del servei metropolità de bicicleta pública.

5. Dictamen que proposa la desestimació del recurs de reposició formulat pel senyor regidor i portaveu del Grup Municipal Popular contra l’acord del Ple de 20 de juliol de 2022.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

6. Dictamen que proposa l’aprovació del Conveni per a l’establiment d’un marc d’associació i de relacions per a l’impuls del projecte BioClúster d’Innovació i Salut- Smart Health Community.

7. Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’un funcionari per a l’exercici d’una activitat privada.

8. Dictamen que proposa l’extinció dels drets concessionals de les parades 14 i 15 de l’antic mercat municipal de Can Vidalet.

9. Dictamen que proposa l’extinció dels drets concessionals de la parada 16 de l’antic mercat municipal de Can Vidalet.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA

10. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del contracte de concessió del servei de gestió de l’Escola bressol la Mainada, per al suport d’infants amb necessitats especials.

11. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del contracte de concessió del servei de gestió de l’Escola bressol Montserrat, per al suport d’infants amb necessitats especials.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

12. Dictamen que proposa l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2021.

13. Dictamen que dona compte dels estats financers a 31 de desembre de 2021 de la Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues de Llobregat, SA.

14. Dictamen que dona compte dels estats financers a 31 de desembre de 2021 de la Fundació Asproseat Proa Esplugues.

MOCIONS

15. Moció 16/22 del Grup Municipal Republicà, que recull la iniciativa política de Junts per Catalunya, per a la preservació i millora del Parc Natural de Collserola.

16. Moció 17/22 del Grup Municipal d’Esplugues En Comú Podem en defensa d’una formació professional digna i de qualitat i per garantir-ne l’accés a tot l’alumnat.

PRECS I PREGUNTES