Número/Ordre

14/23

Acta de

Acords de Ple

Data

10/18/2023

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 13/23, corresponent a la sessió ordinària de data 20 de setembre de 2023.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN INTERN I CIUTAT INNOVADORA

3. Dictamen que proposa la modificació de crèdit del pressupost 2023.

4. Dictamen que dona compte del període mitjà de pagament del tercer trimestre de l’exercici 2023.

5. Dictamen que dona compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el tercer trimestre de l’exercici 2023.

6. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre béns immobles.

7. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal número 9 reguladora de la Taxa per a la realització d’activitats jurídico-administratives de competència local.

8. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal número 10 reguladora de la Taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

9. Dictamen que proposa la modificació de l’Annex de l’Ordenança número 12 reguladora dels preus públics, epígraf III.- Tallers d’igualtat de gènere per a l’any 2024.

10. Dictamen que proposa la modificació puntual de l’apartat desè, punt 2.1 del Codi de Bon Govern.

MOCIONS

11. Moció 4/23 del Grup Municipal Esplugues En Comú Podem per a la resolució pacífica del conflicte entre Palestina i Israel i el respecte a la legalitat internacional.

12. Moció 5/23 del Grup Municipal del PSC de condemna als atacs terroristes contra l’Estat d’Israel per part del grup terrorista Hamàs, petició de fi de la violència a Israel i Palestina, i resolució del conflicte per la via pacífica.

PRECS I PREGUNTES