Número/Ordre

13/23

Acta de

Acords de Ple

Data

09/20/2023

Hora

05:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta número 12/23, corresponent a la sessió ordinària de data 19 de juliol de 2023.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I CIUTAT SOSTENIBLE

3. Dictamen que proposa l’autorització a Corporum Investments, SL per hipotecar o pignorar el dret de la concessió d’ús privatiu del domini públic de part del subsol de la zona verda situada entre les avingudes d’Ahrensburg, Jacint Esteva Fontanet i Països Catalans, per a la construcció d’un aparcament.

4. Dictamen que proposa la pròrroga del contracte del servei de recollida de residus i neteja viària.

5. Dictamen que proposa l’aprovació del text refós de la modificació del PGM 2 a la unitat d’actuació del carrer del Carme - avinguda Cornellà.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN INTERN I CIUTAT INNOVADORA

6. Dictamen que dona compte de l’estat d’execució del Pressupost a 30 de juny de 2023.

7. Dictamen que proposa la suspensió parcial de l’executivitat de l’acord d’aprovació del compte justificatiu presentat pel Grup municipal Iniciativa per Catalunya-Verds-Moviment d’Esquerres Alternativa Socialista-Entesa (ICV-ME-AS CAT- E), mandat 2015-2019.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

8. Dictamen que proposa l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2022.

9. Dictamen que dona compte dels estats financers a 31 de desembre de 2022 de la Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues de Llobregat, SA.

10. Dictamen que dona compte dels estats financers a 31 de desembre de 2022 de la Fundació privada Asproseat Proa Esplugues.

MOCIONS

11. Moció 2/23 conjunta dels Grups municipals Republicà i Junts per Esplugues relativa a la conciliació i estabilitat en el treball.

12. Moció 3/23 del Grup municipal Esplugues en Comú Podem de rebuig a les actituds sexistes i masclistes en l’àmbit esportiu.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

13. Proposta ciutadana 1/23 de l’Associació cultural Escamot Trabucaire.

PRECS I PREGUNTES