Número/Ordre

6/24

Acta de

Acords de Ple

Data

05/22/2024

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Presa de possessió del Sr. Óscar Pelegrín Gil Herrando com a regidor de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

2. Aprovació, si escau, de les actes números 4/24 i 5/24, corresponents a les sessions ordinàries de dates 17 d’abril i 15 de maig de 2024.

3. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I CIUTAT SOSTENIBLE

4. Dictamen relatiu a l’aprovació de l’estructura de costos del servei integral de recollida de residus sòlids i neteja.

5. Dictamen que proposa la pròrroga del contracte per al servei de neteja i desinfecció dels edificis, dependències i locals municipals.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN INTERN I CIUTAT INNOVADORA

6. Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del Pressupost municipal en vigor.

7. Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Reglament de funcionament del Registre de personal funcionari habilitat de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

8. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’Ordenança dels Mercats municipals de Can Vidalet i La Plana.

9. Dictamen que dona compte de l’estat d’execució del Pressupost durant el primer trimestre de l’exercici 2024.

10. Dictamen que dona compte del període mitjà de pagament del primer trimestre de l’exercici 2024.

11. Dictamen que dona compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el primer trimestre de l’exercici 2024.

12. Dictamen que proposa la ratificació de la cessió de la finca situada al carrer Andreu Amat, s/n (IES La Mallola) a la Generalitat de Catalunya.

MOCIONS

13. Moció 9/24 del Grup Municipal Esplugues en Comú Podem per al reconeixement de l’Estat Palestí.

PRECS I PREGUNTES