Número/Ordre

15/23

Acta de

Acords de Ple

Data

11/22/2023

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta número 14/23, corresponent a la sessió ordinària de data 18 d’octubre de 2023.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I CIUTAT SOSTENIBLE

3. Dictamen que proposa l’aprovació del Text refós del Pla especial d’equipaments de la residència assistida per a gent gran a la cantonada dels carrers Àngel Guimerà, Josep Argemí i Gaspar Fàbregas.

4. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i la Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues, SA, per a la implantació i gestió de la plataforma metropolitana d’aparcament.

5. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i la Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues de Llobregat, SA, per a la implantació d’una aplicació per a l’estacionament de residents.

6. Dictamen que proposa la modificació del contracte del servei de recollida de residus i neteja viària.

7. Dictamen que proposa la modificació del contracte del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal.

8. Dictamen que proposa l’aprovació de la devolució de la garantia definitiva del contracte de concessió d’obres públiques a l’empresa DUET Esplugues, SA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN INTERN I CIUTAT INNOVADORA

9. Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici econòmic 2024.

10. Dictamen que proposa l’aprovació de la Plantilla i de la Relació de llocs de treball de l’exercici 2024.

11. Dictamen que dona compte de l’estat d’execució del tercer trimestre de l’exercici 2023.

12. Dictamen que proposa la modificació de l’Annex de l’Ordenança número 12, reguladora dels Preus Públics, epígrafs I. Serveis Esportius i II. Instal·lacions, esportives, apartats E) CEM La Plana i F) Piscina municipal descoberta Parc dels Torrents.

MOCIONS

13. Moción 6/23 del Grupo Municipal Vox con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

14.Moción 7/23 del Grupo Municipal Vox de rechazo a la amnistía de los responsables del golpe de Estado separatista en 2017.

15. Moció 8/23 dels Grups Municipals del PSC, ERC, PP, EeCP i Junts per Esplugues, amb motiu del Dia Internacional de la Ciutat Educadora.

16. Moció 9/23 dels Grups Municipals del PSC, ERC, PP, EeCP i Junts per Esplugues sobre el projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans 2023.

17. Moció 10/23 dels Grups Municipals del PSC, ERC, PP, EeCP i Junts per Esplugues, amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones 2023.

18. Moció 11/23 dels Grups Municipals del PSC, ERC, PP, EeCP i Junts per Esplugues, amb motiu del Dia Mundial dels Drets dels Infants 2023.

PRECS I PREGUNTES