Número/Ordre

10/22

Acta de

Acords de Ple

Data

11/16/2022

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Declaració Institucional amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

2. Declaració Institucional amb motiu del 20 de novembre, Dia Internacional dels drets de la infància.

3. Declaració institucional amb motiu del 30 de novembre, Dia Internacional de les ciutats educadores.

4. Aprovació, si escau, de l’acta número 9/22, corresponent a la sessió ordinària de data 19 d’octubre de 2022.

5. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6. Dictamen que proposa l’aprovació de l’exercici de l’activitat econòmica de comercialització, producció, explotació, manteniment i serveis complementaris relacionats amb la generació pública d’energia.

7. Dictamen que proposa l’aprovació de l’inici de l’expedient i del plec de condicions regulador de la concessió d’ús privatiu del domini públic de part del subsol de la zona verda situada entre les avingudes d’Ahrensburg, Jacint Esteva Fontanet i Països Catalans, per a la construcció d’un aparcament.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

8. Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici econòmic 2023.

9. Dictamen que proposa l’aprovació de la Plantilla de personal i de la Relació de llocs de treball, exercici 2023.

10. Dictamen que dona compte de l’estat d’execució del tercer trimestre de l’exercici 2022.

11. Dictamen que dona compte del compliment de la normativa sobre morositat corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2022.

12. Dictamen que dona compte del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2022.

13. Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’una funcionària per a l’exercici d’una activitat privada.

14. Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’un funcionari per a l’exercici d’una activitat privada.

15. Dictamen que proposa l’extinció dels drets concessionals de la parada 16 del nou mercat municipal de Can Vidalet.

16. Dictamen que proposa l’extinció dels drets concessionals de les parades 14 i 15 del nou mercat municipal de Can Vidalet.

17. Dictamen que proposa l’extinció dels drets concessionals de la parada 2 de l’antic mercat municipal de La Plana.

MOCIONS

18. Moció 21/22 del Grup Municipal Socialista referent a les aportacions de la Generalitat de Catalunya als Consorcis dels espais naturals del Baix Llobregat.

PRECS I PREGUNTES