Número/Ordre

1/24

Acta de

Acords de Ple

Data

01/17/2024

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta número 16/23, corresponent a la sessió ordinària de data 20 de desembre de 2023.

2. Informacions de l’Alcaldia.

3. Dictamen que dona compte dels Decrets de l’Alcaldia en matèria de delegació de competències i de composició de la Junta de Govern Local.

4. Dictamen que proposa el nomenament de representant de la Corporació en òrgan col·legiat de competència del Ple.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I CIUTAT SOSTENIBLE

5. Dictamen que proposa l’aprovació de l’inici de l’expedient de transmissió de dos béns patrimonials a la cooperativa d’habitatges Llar Unió Catalònia, SCCL, per a la promoció d’habitatge amb protecció oficial de règim general.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN INTERN I CIUTAT INNOVADORA

6. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal número 24, reguladora de la Taxa per a la utilització privativa del domini públic de l’Espai Municipal “La Baronda”.

7. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal número 3, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

8. Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’una treballadora laboral per a l’exercici d’una activitat privada (codi 2457).

9. Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’una persona funcionària interina per a l’exercici d’una activitat privada (codi 2050).

MOCIONS

10. Moción 1/24 del Grupo Municipal VOX para felicitar al Hospital Sant Joan de Déu por su 50º aniversario en la ciudad de Esplugues.

PRECS I PREGUNTES