Número/Ordre

7/22

Acta de

Acords de Ple

Data

07/20/2022

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Declaració Institucional d’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al 21 d’agost, Dia Internacional de commemoració i homenatge a les víctimes del terrorisme.

2. Aprovació, si escau, de l’acta número 6/22, corresponent a la sessió ordinària de data 15 de juny de 2022.

3. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Dictamen que proposa la no admissió a tràmit de la sol·licitud formulada pel senyor regidor i portaveu del Grup municipal del Partit Popular, en la qual instava la declaració de nul·litat de ple dret d’actes administratius en relació amb el contracte d’execució material de l’obra del CSE de Can Vidalet.

5. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada (TUC).

6. Dictamen que proposa la pròrroga del contracte del servei de recollida de residus i neteja viària.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

7. Dictamen que proposa la modificació del Conveni col·lectiu del personal laboral i dels Pactes de condicions socioeconòmiques i laborals del personal funcionari.

8. Dictamen que proposa la validació dels codis d’identificació existents al Sistema integral de gestió del personal.

9. Dictamen que dona compte del període mitjà de pagament del segon trimestre de l’exercici 2022.

10. Dictamen que dona compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el segon trimestre de l’exercici 2022.

11. Dictamen que proposa l’extinció dels drets concessionals atorgats sobre la parada número vuit del nou Mercat municipal de La Plana.

12. Dictamen que proposa l’aprovació del “Funcionament del canal de denúncies “Bústia Ètica” sobre Fons europeus de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat”.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA

13. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga i la modificació del contracte de concessió de la gestió del servei d’Escola bressol La Mainada.

14. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga i la modificació del contracte de concessió de la gestió del servei d’Escola bressol Montserrat.

15. Dictamen que proposa l’aprovació de la tarifació social del preu de l’escolarització dels trams Infantil 0 i Infantil 1 de les escoles bressol municipals.

MOCIONS

16. Moció 13/22 del Grup Municipal Popular a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per recuperar la piscina exterior de Can Vidalet.

17. Moció 14/22 del Grup Municipal Popular a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en relació al servei de Casal d’Estiu i Casal Jove d’Esplugues.

18. Moció 15/22 del Grup Polític Esplugues En Comú Podem per a la suspensió de les regles fiscals per als anys 2023 i 2024.

PRECS I PREGUNTES