Número/Ordre

4/23

Acta de

Acords de Ple

Data

03/15/2023

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Declaració Institucional amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

2. Declaració Institucional amb motiu del 21 de març, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Discriminació Racial.

3. Declaració Institucional per a l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la declaració de Mérida per a la cooperació internacional LGTBI.

4. Aprovació, si escau, de l’acta número 3/23, corresponent a la sessió ordinària de data 15 de febrer de 2023.

5. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació del PGM 2 a la Unitat d’actuació del carrer del Carme - avinguda de Cornellà.

7. Dictamen que proposa l’estimació d’un recurs de reposició i una nova aprovació provisional del Pla especial d’equipaments de l’Escola de Formació Professional al carrer Laureà Miró, 1-5 i al carrer Caquis, 2-10, promogut per l’Assessoria Techsales SL.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

8. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la Plantilla municipal i de la Relació de llocs de treball.

9. Dictamen que dona compte de l’informe anual de morositat de l’exercici 2022.

10. Dictamen que dona compte de l’informe de resultats del compte 413 “Creditors per despeses meritades”.

11. Dictamen que dona compte de l’informe de control de comptes a justificar i bestretes de caixa fixa de l’exercici 2022.

12. Dictamen que proposa la desestimació de les al·legacions presentades i l’aprovació del compte justificatiu de les aportacions municipals al Grup Municipal Iniciativa per Catalunya-Verds-Moviment d’Esquerres Alternativa Socialista-Entesa (ICV-ME-AS CAT- E), mandat 2015-2019.

13. Dictamen que proposa l’extinció dels drets concessionals de la parada número 9 del nou Mercat municipal de La Plana.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA

14. Dictamen que proposa l’aprovació de l’assignació de denominació a diferents vials i espais públics.

PRECS I PREGUNTES