Número/Ordre

7/23

Acta de

Acords de Ple

Data

05/17/2023

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de les actes números 5/23 i 6/23, corresponents a la sessió ordinària de data 26 d’abril de 2023 i a la sessió extraordinària de data 2 de maig de 2023, respectivament.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general metropolità a l’entorn del Parc del Pou d’en Fèlix i la regularització de la traça del carrer Nou i del carrer Àngel Guimerà.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

4. Dictamen que dona compte de l’estat d’execució del Pressupost del primer trimestre de 2023.

5. Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’un funcionari per a l’exercici d’una activitat privada.

MOCIONS

6. Moció 4/23 del Grup Municipal Republicà en suport al Manifest per un moviment ecolingüista.

7. Moció 6/23 que presenten els grups municipals de l’oposició per acordar que Firesplugues, els Premis Pont i altres actes populars organitzats per l’Ajuntament no tornin a coincidir amb períodes electorals municipals.

PRECS I PREGUNTES